Předtím, než budete pokračovat ve čtení všech informací, přečtěte si prosím pečlivě následující text.

Informace obsažené v tomto materiálu jsou založeny na hrubých odhadech ze zkušeností a agregovaných dat dostupných ke dni vyhotovení tohoto materiálu, jsou poskytovány pouze za informativním účelem a nemůže na ně být z Vaší strany nijak spoléháno. Přičemž tímto není z naší strany vyjádřena, předpokládána či vyvolána žádná odpovědnost, závazek ani záruka za přesnost, nepřesnost, výklad, chybný výklad, použití nebo zneužití jakéhokoli prohlášení, tvrzení, údajné skutečnosti nebo finanční částky, předpovědi nebo očekávání. Vezměte prosím na vědomí, že tento materiál obsahuje „predikce“ týkající se budoucího vývoje trhu gastronomie/hotelnictví a maloobchodu v centru Prahy. Taková prohlášení nepředstavují žádná historická fakta a mohou zahrnovat názory a očekávání s ohledem na naše cíle a strategie, jakož i podrobnosti o očekáváních našeho spolku týkající se aktuálního stavu a budoucího vývoje trhu gastronomie/hotelnictví a maloobchodu v centru Prahy. Přestože se domníváme, že naše názory a očekávání jsou založena na rozumných předpokladech, podléhají tyto predikce řadě rizik a nejistot. Přičemž ne všechna rizika a nejasnosti budou v tomto matriálu nebo jinde vyčerpávajícím způsobem prozkoumány. V důsledku výše uvedeného byste proto neměli považovat taková prohlášení za prohlášení předpokládající, že taková očekávaná událost nastane, ani za prohlášení o tom, že očekávané cíle budou dosaženy. Připomínáme, že veškeré predikce uvedené v tomto materiálu jsou aktuální k datu tohoto materiálu, a aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, nezavazujeme se žádným způsobem k tomu, že bychom taková prohlášení aktualizovali tak, aby odrážela události nebo okolnosti po datu tohoto materiálu nebo aby odrážely jakoukoli jinou neočekávanou událost. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností dále uvádíme, že nepřebíráme žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoli predikcemi.